Click here to skip to main content.
 

Finding No. - The reference number you will need when requesting further information or to view material at Flintshire Record Office.

Ref No. - provides a link to the full catalogue of a particular collection. You will also need to quote this number for Museum items.

Level
This is the archival term for where a record can be found in the catalogue structure. The entire holdings act like a giant “family tree” of records. The levels currently used in the catalogue are:

Fonds level - a summary of each whole archive collection, for example the “Education records” collection.

Sub-Fonds level - a distinct but subsidiary part of an archive collection e.g. Hawarden RDC is a sub-fonds, and a distinct organisation, within the overall fonds of Rural District Councils.

Series level - a series of records within the collection. Legal deeds or Minute Books, for example. This can be further split down into sub-series, sub-sub-series as needed; e.g. within Legal Deeds, sub-series could relate to those Deeds covering particular areas, such as “Mold Deeds”.

File level - a group of related records within a series, e.g. a file of correspondence. In most collections either file level or item level will be used, rather than both.

Item level - one actual item within the series or sub-series; an individual ledger, minute book, photo etc. These are what you would actually view in the Record Office.

Rhif lleoli – Cyfeirnod y bydd ei angen arnoch wrth ofyn am wybodaeth bellach neu i weld deunydd yn Swyddfa Gofnodion Sir y Fflint.

Cyfeirnod - mae’n darparu cyswllt i gatalog llawn casgliad penodol. Bydd angen i chi hefyd ddyfynnu’r rhif hwn ar gyfer eitemau’r Amgueddfa.

Lefel
Dyma’r term archifol am derm y gellir dod o hyd iddo yn strwythur y catalog. Mae’r daliadau cyfan fel “coeden deulu” enfawr o gofnodion. Y lefelau a ddefnyddir ar hyn o bryd yn y catalog yw:

Lefel fonds - crynodeb o bob casgliad archif cyfan, er enghraifft y casgliad “cofnodion Addysg”.

Lefel sub-fonds – rhan benodol ond atodol o gasgliad archif e.e. mae CDG Penarlâg yn sub-fonds, ac yn sefydliad penodol, o fewn fonds cyffredinol Cynghorau Dosbarth Gwledig.

Lefel cyfres – cyfres o gofnodion o fewn y casgliad. Er enghraifft, gweithredoedd cyfreithiol neu lyfrau cofnodion. Gellir rhannu’r rhain ymhellach yn is-gyfres, is-is-gyfres yn ôl yr angen; e.e. o fewn Gweithredoedd Cyfreithiol, gallai is-gyfres ymwneud â’r gweithredoedd hynny sy’n cwmpasu meysydd penodol, megis “Gweithredoedd yr Wyddgrug”.

Lefel Ffeil - grŵp o gofnodion cysylltiedig o fewn cyfres, e.e. ffeil o ohebiaeth. Yn y mwyafrif o gasgliadau, defnyddir lefel ffeil neu lefel eitem, yn hytrach na’r ddau.

Lefel eitem - un eitem benodol o fewn cyfres neu is-gyfres; cyfriflyfr, llyfr cofnodion, ffotograff unigol er enghraifft. Dyma fyddech yn ei weld o’ch blaen yn y Swyddfa Gofnodion.

Powered by CalmView© 2008-2020