Click here to skip to main content.
 

Please note: when ordering documents from FlintshireRecord Office please provide the 'Finding no.' for each item.

Sylwch: wrth archebu dogfennau o Archifdy Sir y Fflint bydd gofyn i chi ddarparu 'Rhif Lleoli' pob eitem.

Flintshire Record Office
This catalogue contains descriptions of the archival holdings of the Flintshire Record Office, including general descriptions of most collections and a growing number of item-level descriptions. Although content is being added on a regular basis, it will be some time before complete coverage is achieved. In the meantime, Access to Archives, A2A, and Archives Wales can also be used to access information about the collections.

Archive collections

Records in the database so far include:

Official records: 19th and 20th century quarter sessions, magistrates’ courts and hospital records.

Local Government: Records of Flintshire County Council and its predecessors, district authorities, and urban and rural district councils. These records include minute books, financial records including rate books, building plans and clerk’s files.

Newscuttings: A collection of newscuttings from local newspapers

Photographs: large collection of photographs of Flintshire.

Territorial Army: local military records that relate to Flintshire.

Local Records of Welsh Water.

Please note that work on this catalogue is ongoing and new entries will appear on a regular basis.

Flintshire Museums Service
The vast majority of artefacts held by the Museum Service are included in the catalogue on an item by item basis whether they are on display in Mold or Buckley Museums or kept in the museum store. Exceptions to this include some archaeological archives which are either catalogued as an overall group record or not yet catalogued at all. New acquisitions will be added as soon as possible.

Some of our main collection areas include:

Daniel Owen – artefacts connected to the Welsh novelist
Buckley Bricks and Pottery
Archaeological archives including Caergwrle Castle, Flint Castle, Ffridd, the collection of Gilbert Smith
Mining – primarily the Point of Ayr Colliery
Agricultural – some displayed at Greenfield Valley
Social history

Greenfield Valley Heritage Park
Some collections displayed here are loaned by the Museum Service, the rest are owned by Greenfield Valley Trust and are related to the agricultural history of Flintshire or the social history of Greenfield Valley and the surrounding area.

 

Swyddfa Gofnodion Sir y Fflint
Mae’r catalog hwn yn cynnwys disgrifiadau o’r daliadau archifol yn Swyddfa Gofnodion Sir y Fflint, gan gynnwys disgrifiadau cyffredinol o’r mwyafrif o gasgliadau a nifer gynyddol o ddisgrifiadau ar lefel eitemau. Er bod cynnwys yn cael ei ychwanegu’n rheolaidd, ni fydd y catalof wedi’i gwblhau am amser eto. Yn y cyfamser, gellir defnyddio Access to Archives, A2A, ac Archifau Cymru i gael gwybodaeth am y casgliadau.

Casgliadau archifau
Mae cofnodion yn y gronfa ddata hyd yma yn cynnwys:

Cofnodion swyddogol: Llysoedd chwarter, llysoedd ynadon a chofnodion ysbytai o’r 19eg a’r 20fed ganrif.

Llywodraeth Leol: Cofnodion o Gyngor Sir y Fflint a’i ragflaenwyr, awdurdodau dosbarth a chynghorau trefol a gwledig. Mae’r cofnodion hyn yn cynnwys llyfrau cofnodion, cofnodion ariannol gan gynnwys llyfrau ardrethi, cynlluniau adeiladau a ffeiliau clercod.

Toriadau papur newydd: Casgliad o doriadau o bapurau newydd lleol.

Ffotograffau: Casgliad mawr o ffotograffau o Sir y Fflint.

Y Fyddin Diriogaethol: cofnodion milwrol lleol sy’n gysylltiedig â Sir y Fflint.

Cofnodion Lleol Dŵr Cymru.

Sylwch fod gwaith ar y catalog hwn yn mynd rhagddo ac y bydd cofnodion newydd yn ymddangos yn rheolaidd.

Gwasanaeth Amgueddfeydd Sir y Fflint
Mae mwyafrif helaeth yr arteffactau sy’n cael eu cadw gan y Gwasanaeth Amgueddfeydd yn ymddangos yn y catalog fesul eitem p’un a ydynt yn cael eu harddangos yn amgueddfeydd yr Wyddgrug neu Fwcle neu yn ystorfa’r amgueddfa. Mae eithriadau’n cynnwys rhai archifau archeolegol sydd naill ai wedi’u catalogio fel cofnod grŵp cyffredinol neu heb eu catalogio o gwbl. Bydd caffaeliadau newydd yn cael eu hychwanegu cyn gynted ag sy’n bosibl.

Mae rhai o’n prif feysydd casgliadau’n cynnwys:

Daniel Owen – arteffactau sy’n gysylltiedig â’r nofelydd Cymraeg
Brics a Chrochenwaith Bwcle
Archifau archeolegol gan gynnwys Castell Caergwrle, Castell y Fflint, Ffridd, casgliad Gilbert Smith
Pyllau glo – Pwll Glo’r Parlwr Du yn bennaf
Amaethyddol – rhywfaint yn cael eu harddangos yn Nyffryn Maes Glas
Hanes cymdeithasol

Parc Treftadaeth Dyffryn Maes Glas
Mae rhai o’r casgliadau a ddangosir yma’n cael eu benthyg gan y Gwasanaeth Amgueddfeydd, mae’r gweddill yn perthyn i Ymddiriedolaeth Dyffryn Maes Glas ac yn ymwneud â hanes amaethyddol Sir y Fflint neu hanes cymdeithasol Dyffryn Maes Glas a’r ardal gyfagos.

Powered by CalmView© 2008-2020