Click here to skip to main content.
 

Please note: when ordering documents from Flintshire Record Office please provide the 'Finding no.' for each item.

Sylwch: wrth archebu dogfennau o Archifdy Sir y Fflint bydd gofyn i chi ddarparu 'Rhif Lleoli' pob eitem.

Simple Search
The simple search searches for words in the Title, Description and Repository fields of the Catalogue database. It is accessed via the search box in the top right hand corner of the CalmView page.

Type the word you wish to search for into the box and click the Search button.

Note on repository – if you wish to search specifically for items in the Record Office collection, use ‘Flintshire Record Office’ as part of your search. If you wish to search the Museum Service collection or Greenfield Valley, use ‘Flintshire Museums Service’ or Greenfield Valley Heritage Trust’. If you do not use any of these terms, items from all 3 repositories will be returned.

You may wish to combine ‘search terms’ in your simple searches using the following symbols:

+ means the search result must include this word
- means the search result must exclude this word
| means the search result may include this word

Place one of these symbols before a word or phrase to use it. If no symbols are input, “+” is assumed to be your option.

  •  For example: Railway –Station

This searches for the word ‘Railway’, but excludes any records with the word 'Station' from the search results.

Typing a field name followed by a colon then a search term, means only that particular field will be searched. If no field names are specified, all configured fields are searched.

  • For example: Title:Railway

searches for the word ‘Railway’ in the Title field only, whereas:
Railway

searches all configured fields for the word 'Railway'.

It is important to enter search words/phrases carefully to ensure you find the intended results.

  • For example: Title:Railway Station

searches for records which have the word ‘Railway’ in the Title field and the word 'Station' in any configured field.

Use double quote marks around a search term to return exact matching phrases.

  • For example: "Railway Station"

searches all configured fields only for the exact phrase “Railway Station” i.e. the two words together with a space between, in the specified order.

  • For example: Railway Station

searches for the words 'Railway' and 'Station' anywhere i.e. not necessarily next to each other, or in the specified order.

Advanced Search
Unlike quick searches, advanced searches do not require you to enter symbols or specify field names.

Follow the on-screen annotations next to and inside the search entry boxes. These provide guidance on performing searches for records containing all the words entered, records containing at least one of the words entered or records without the words entered.

By default, the “And” search is assumed; for example, if you enter ‘Train’ in the Title field and ‘Station’ in the Description field, only records containing both ‘Train’ and ‘Station’ (in the respective fields) will be found; records containing just one of these words will not be shown in the search results.

 

Chwilio Syml
Mae chwiliad syml yn chwilio am eiriau yn y meysydd Teitl, Disgrifiad ac Ystorfa yng nghronfa ddata’r Catalog. Gellir gwneud chwiliad syml yn y blwch chwilio yng nghornel dde uchaf y dudalen CalmView.

Teipiwch y gair y dymunwch chwilio amdano yn y blwch a chliciwch y botwm Chwilio.

Nodyn am ystorfa – os hoffech chwilio’n benodol am eitemau yng nghasgliad y Swyddfa Gofnodion, defnyddiwch ‘Swyddfa Gofnodion Sir y Fflint’ fel rhan o’ch chwiliad. Os hoffech chwilio casgliad y Gwasanaeth Amgueddfeydd neu Ddyffryn Maes Glas, defnyddiwch ‘Gwasanaeth Amgueddfeydd Sir y Fflint’ neu ‘Ymddiriedolaeth Dreftadaeth Dyffryn Maes Glas’. Os nad ydych yn defnyddio unrhyw un o’r termau hyn, bydd eitemau o bob un o’r 3 ystorfa yn cael eu dychwelyd.

Efallai yr hoffech gyfuno ‘termau chwilio’ yn eich chwiliadau syml gan ddefnyddio’r symbolau canlynol:

+ sy’n golygu fod rhaid i’r canlyniad gynnwys y gair hwn
- sy’n golygu na ddylai’r canlyniad gynnwys y gair hwn
| sy’n golygu y gallai’r canlyniad gynnwys y gair hwn

Rhowch un o’r symbolau hyn cyn gair neu frawddeg i’w ddefnyddio. Os na roddir unrhyw symbolau i mewn, tybir mai “+” yw’ch opsiwn.

  • Er enghraifft: Gorsaf -Reilffordd

Mae hwn yn chwilio am y gair ‘Gorsaf’, ond mae’n hepgor unrhyw gofnodion sy’n cynnwys y gair ‘Reilffordd’ o’r canlyniadau chwilio.

Mae teipio enw maes wedi’i ddilyn gan golon yna term chwilio, yn golygu mai dim ond y maes penodol hwnnw fydd yn cael ei chwilio. Os na nodir unrhyw enwau meysydd, caiff pob maes sydd wedi’i gyflunio ei chwilio.

  •  Er enghraifft: Teitl: Rheilffordd

Chwilir am y gair ‘Rheilffordd’ yn y maes Teitl yn unig, ond mae:

Rheilffordd
Yn chwilio ym mhob maes sydd wedi’i gyflunio am y gair ‘Rheilffordd’

Mae’n bwysig rhoi geiriau / brawddegau chwilio i mewn yn ofalus i sicrhau eich bod yn dod o hyd i’r canlyniadau y dymunwch eu cael.

  • Er enghraifft: Teitl: Gorsaf Rheilffordd

Chwilir am gofnodion sy’n cynnwys y gair ‘Rheilffordd’ yn y maes teitl a’r gair ‘Gorsaf’ mewn unrhyw faes a gyfluniwyd.

Defnyddiwch ddyfynodau dwbl o bopty term chwilio i gael brawddegau sy’n cyfateb yn union.

  • Er enghraifft: “Gorsaf Reilffordd"

Chwilir pob maes a gyfluniwyd am yr union frawddeg “Gorsaf Reilffordd” yn unig h.y. y ddau air gyda’i gilydd gyda bwlch rhyngddynt, yn y drefn a nodwyd.

  • Er enghraifft: Gorsaf Reilffordd

Chwilir am y geiriau ‘Reilffordd’ a ‘Gorsaf’ yn unrhyw le h.y. nid o reidrwydd nesaf at ei gilydd, neu yn y drefn a nodwyd.

Chwilio manwl
Yn wahanol i chwilio cyflym, wrth chwilio’n fanwl nid oes raid i chi roi symbolau na nodi enwau meysydd.

Dilynwch yr anodiadau yn ymyl a thu mewn i’r blychau chwilio ar y sgrin. Mae’r rhain yn rhoi arweiniad am chwiliadau perfformio ar gyfer cofnodion sy’n cynnwys pob un o’r geiriau a roddwyd i mewn, cofnodion sy’n cynnwys o leiaf un o’r geiriau a roddwyd i mewn neu gofnodion heb y geiriau a roddwyd i mewn.

Mae’r chwiliad “Ac” yn cael ei dybio fel mater o drefn; er enghraifft, os ydych yn rhoi ‘Trenau’ yn y maes Teitl a ‘Gorsaf’ yn y maes disgrifiad, dim ond cofnodion sy’n cynnwys y geiriau ‘Trenau’ a ‘Gorsaf’ (yn y meysydd priodol) a ddarganfyddir; ni ddangosir cofnodion sy’n cynnwys un o’r geiriau hyn yn unig yn y canlyniadau chwilio.

Powered by CalmView© 2008-2020