Click here to skip to main content.
 

Please note: when ordering documents from Flintshire Record Office, please provide the 'Finding no.' for each item..

Sylwch: wrth archebu dogfennau o Archifdy Sir y Fflint bydd gofyn i chi ddarparu 'Rhif Lleoli' pob eitem.

Brief guide to searching

There are two main ways to search the database; simple and advanced searching.

Simple Search
The simple search is accessed via the “Google-style” search box in the top right hand corner of the CalmView page.

By default, the simple search will search across the Title and Description fields of the database. Where more than one word is entered, the database will search for items containing both words.

See the “What are acceptable searches?” page for samples of simple searches.

For more sophisticated searches, it is suggested that the Advanced Search facility is used.

 

Advanced Search
The advanced search enables you to perform more precise searches and to choose which fields to search in.

Enter search term(s) as one or more words or phrases in one or more of the appropriate search box or boxes, and click Search. You must complete at least one box. Search terms may be in upper or lower case. The search boxes correspond to ‘fields’ in each online catalogue record. The more precise the search request, the fewer items will be retrieved as potential hits.

Refining the Advanced Search criteria
By default, a search will look for all the word(s) you have entered. However, you can choose to change the search criteria by clicking the “Refine Search Criteria” option under certain search boxes:

  • ‘With all the words’
  • ‘With at least one of the words’
  • ‘Without the words’

For both Quick and Advanced Searches, the wildcard ‘*’ (asterisk) can be used to search for all words that begin with, end with or include the search term.

For example, to search for all words starting with ‘Smith’ (e.g. Smiths, Smithson, Smithers, Smithsonian, etc.) enter smith*. Where the wildcard is used to search for words ending with a specific term, put the wild card symbol before the term i.e. *ology. For words that contain an apostrophe or single quote, use a space in the search term instead of the apostrophe e.g. for Green’s tenement type Green s tenement.

Searching on picklist fields
If the field on which you are searching is a “picklist” field (a field in which the content is restricted to a limited list) it will appear with a drop down list from which you can select your search term.

Searching Terms or Subjects
The Term and/or Subject fields may be options on the advanced search page.

Subject and Term may link to separate “authority file” databases from which you can select a subject or a term to search on.

To search in the subject and term fields, you can either:

  • Type a word into the Term search field and click Search.
  • Type a word into the Term search field and click the [Terms] button to the right of the field.

If the term you have entered exists in the authority file the term will be displayed along with any broader, narrower, related terms. It is then possible to browse across other terms. When you click Select, the term currently selected will copy across to the Advanced Search screen. If the term you have entered does not exist in the authority file you will have the option to either go back to the Advanced Search screen or browse all the top level terms.

See the “What are acceptable searches?” page for samples of advanced searches.

 

Canllawiau cryno ar gyfer chwilio

Mae dau brif ffordd o chwilio’r gronfa ddata; chwilio syml a chwilio manwl.

Chwilio Syml
Mae chwiliad syml yn cael ei wneud mewn blwch chwilio tebyg i ‘Google’ yng nghornel dde uchaf y dudalen CalmView.

Bydd y chwiliad syml yn chwilio’r meysydd Teitl a Disgrifiad yn y gronfa ddata. Os rhoddir mwy nag un gair i mewn, bydd y gronfa ddata yn chwilio am eitemau sy’n cynnwys y ddau air.

Edrychwch ar y dudalen “Beth sy’n chwiliadau derbyniol?” am samplau o chwiliadau syml.

Am chwiliadau mwy soffistigedig, fe’ch awgrymir i ddefnyddio’r cyfleuster chwilio manwl.

Chwilio Manwl
Mae chwilio manwl yn eich galluogi i gynnal chwiliadau mwy trachywir a dewis pa faes i’w chwilio.

Rhowch y term(au) chwilio fel un neu fwy o eiriau neu frawddegau mewn un neu fwy o’r blychau chwilio priodol a chliciwch Chwilio. Rhaid i chi lenwi o leiaf un blwch. Gallwch deipio termau mewn llythrennau bach neu briflythrennau. Mae’r blychau chwilio yn cyfateb i ‘feysydd’ ym mhob cofnod yn y catalog ar-lein. Y manylaf yw’r cais chwilio, y lleiaf o eitemau fydd yn cael eu canfod fel canlyniadau posibl.

Mireinio’r meini prawf Chwilio Manwl
Bydd chwiliad yn chwilio am yr holl eiriau yr ydych wedi’u rhoi i mewn. Fodd bynnag, gallwch ddewis newid meini prawf y chwiliad trwy glicio ar yr opsiwn ‘Mireinio’r Meini Prawf Chwilio’ o dan flychau chwilio penodol:

  • ‘Gyda’r holl eiriau’
  • ‘Gydag o leiaf un gair’
  • ‘Heb y geiriau’

Ar gyfer Chwiliadau Cyflym a Manwl gellir defnyddio’r nod chwilio ‘*’ i chwilio am bob gair sy’n dechrau â’r term chwilio, yn diweddu â’r term chwilio neu sy’n cynnwys y term chwilio.

Er enghraifft, i chwilio am bob gair yn dechrau gyda ‘Smith’ (e.e. Smiths, Smithson, Smithers, Smithsonian, ac ati) rhowch smith*. Os defnyddir y nod chwilio i chwilio am eiriau sy’n diweddu â therm penodol, rhowch y seren cyn y term h.y. *ology. Ar gyfer geiriau sy’n cynnwys collnod neu ddyfynnod sengl, defnyddiwch fwlch yn y term chwilio yn lle’r collnod e.e. ar gyfer Green’s tenement, teipiwch Green s tenement.

Chwilio meysydd ar y rhestr ddewis
Os yw’r maes yr ydych yn ei chwilio yn faes ar y “rhestr ddewis” (maes sydd â chynnwys sydd wedi’i gyfyngu i restr gyfyngedig) bydd yn ymddangos gyda chwymplen lle gallwch ddewis eich term chwilio.

Chwilio Termau neu Bynciau
Mae’n bosibl y bydd y term a/neu’r meysydd pwnc yn opsiynau ar y dudalen chwilio manwl.

Mae’n bosibl y bydd Pwnc a Term yn cysylltu i gronfeydd data “ffeil awdurdod” ar wahân lle gallwch ddethol pwnc neu derm i’w chwilio.

I chwilio yn y meysydd pwnc a therm, gallwch naill ai:

  • Deipio gair i’r maes chwilio term a chlicio Chwilio.
  • Teipio gair i’r maes chwilio Term a chlicio’r botwm [Termau] ar ochr dde’r maes.

Os yw’r term yr ydych wedi’i roi i mewn yn bodoli yn y ffeil awdurdod caiff y term ei ddangos gydag unrhyw dermau ehangach, culach, cysylltiedig. Mae’n bosibl wedyn pori drwy dermau eraill. Wrth i chi glicio ‘Dewis’, bydd y term sydd wedi’i ddethol ar hyn o bryd yn cael ei gopïo ar draws i’r sgrin Chwilio Manwl. Os nad yw’r term yr ydych wedi’i roi i mewn yn bodoli yn y ffeil awdurdod bydd modd i chi naill ai fynd yn ôl i’r sgrin Chwilio Manwl neu bori trwy’r holl dermau lefel uchaf.

Gweler y dudalen “Beth sy’n chwiliadau derbyniol?” am samplau o chwiliadau manwl.

Powered by CalmView© 2008-2020