Click here to skip to main content.
 

Please Note: When ordering documents from Flintshire County Record Office, please provide each item's 'Finding no.'.

Sylwch: wrth archebu dogfennau o Archifdy Sir Y Fflint bydd gofyn i chi ddarparu 'Rhif lleoli' pob eitem.

Frequently Asked Questions

I’ve found an entry on the online catalogue and now I want to see the item. What is the procedure?

Flintshire Record Office
For more information about our opening hours, access arrangements, readers' tickets, and for details of our services and facilities, please check our website. It is helpful if you note down the "Finding No." of each record you would like to consult.

Flintshire Museums Service
If the item is not on display at Buckley or Mold Museums (see our website for opening times), please contact the Principal Museums Officer on 01352 704409, museums@flintshire.gov.uk. You will need to note down the reference number of the item you wish to enquire about.

Greenfield Valley Heritage Park
For opening times see their website. For items not on display contact them at 01352 714172, info@greenfieldvalley.com

How do I sort the records in the 'search results' hitlist?
You can sort the list of results according to the field of your choice by clicking on the column heading. By default, records are presented in Number order. However, you can also sort records by Title or by Date.

How can I find out more information about an entry displayed in the 'search results' hitlist?
To view a full record description from ‘search results’, click on any part of the record.

If you then want to see how it relates to other records in the collection, click on Ref No. Use the back button on your browser to return to the search results overview.

Why can’t I find what I'm looking for?
If you want to search for an exact phrase (so the words appear adjacent to each other in the text), e.g. John Smith, enter the text with double quotation marks, thus "John Smith".

Searching the database will only find the exact words used in the catalogue, so if you haven't found what you wanted it's often best to try other related terms.

People's names and place names may also vary in spelling and so you may need to try searching for alternative spellings in order to find all relevant records. When making a personal name search, you are advised to search only on surname.

You can also search for part of a word followed, or preceded, by a 'wildcard' asterisk to broaden your search: e.g. Indi* will retrieve records which include the words India, Indian, Indies etc.

See “What are acceptable searches” for more information on searching the database.

Why can’t I see images of the documents or artefacts in the catalogue?
For the Museums Service collections, some records do have photographs attached and we hope to increase the number. For the Record Office collections, the catalogue contains written descriptions of the documents in our archive and not digitised images from the collection. As time permits we hope to add images into the database. On our website there is an image gallery containing selected images from our collections.

 

Cwestiynau Cyffredin

Rwyf wedi dod o hyd i gofnod ar y catalog ar-lein a nawr hoffwn weld yr eitem. Beth yw’r weithdrefn?

Swyddfa Gofnodion Sir y Fflint
Am fwy o wybodaeth am oriau agor, trefniadau mynediad, tocynnau darllenwyr, ac am fanylion ein gwasanaethau a’n cyfleusterau, edrychwch ar ein gwefan. Mae’n help nodi “rhif lleoli” pob cofnod yr hoffech ei weld.

Gwasanaeth Amgueddfeydd Sir y Fflint
Os nad yw’r eitem yn cael ei harddangos yn amgueddfeydd Bwcle neu’r Wyddgrug (gweler ein gwefan am oriau agor), cysylltwch â’r Prif Swyddog Amgueddfeydd ar 01352 704409, museums@flintshire.gov.uk. Bydd angen i chi nodi cyfeirnod yr eitem yr hoffech holi yn ei chylch.

Parc Treftadaeth Dyffryn Maes Glas
Am oriau agor edrychwch ar eu gwefan. Ar gyfer eitemau nad ydynt yn cael eu harddangos, cysylltwch â nhw ar 01352 714172, info@greenfieldvalley.com

Sut allaf ddidoli’r cofnodion yn y rhestr ‘canlyniadau chwilio’?
Gallwch ddidoli’r rhestr o ganlyniadau yn seiliedig ar faes o’ch dewis trwy glicio ar bennawd y golofn. Cyflwynir y cofnodion gwreiddiol yn nhrefn rhif, ond gallwch hefyd eu didoli yn ôl Teitl neu Ddyddiad.

Sut allaf ddarganfod mwy o wybodaeth am gofnod a ddangosir ar y rhestr ‘canlyniadau chwilio’?
I weld disgrifiad llawn o gofnod o’r ‘canlyniadau chwilio’, cliciwch ar unrhyw ran o’r cofnod.

Os ydych wedyn am weld sut mae’n perthyn i gofnodion eraill yn y casgliad, cliciwch ar Cyfeirnod. Defnyddiwch y botwm ‘Ôl’ ar eich porwr i ddychwelyd i’r trosolwg o ganlyniadau chwilio.

Pam na allaf ddod o hyd i’r hyn yr wyf yn chwilio amdano?
Os ydych am chwilio am frawddeg benodol (fel bo’r geiriau’n ymddangos gyferbyn â’i gilydd yn y testun), e.e. John Smith, rhowch y testun gyda dyfynodau dwbl, sef “John Smith”.

Wrth chwilio’r gronfa ddata, byddwch ond yn dod o hyd i’r union eiriau a ddefnyddir yn y catalog, felly os na fyddwch wedi dod o hyd i’r hyn yr ydych yn chwilio amdano, yn aml mae’n well rhoi cynnig ar dermau cysylltiedig eraill.

Gall sillafiadau enwau pobl a lleoedd amrywio hefyd felly mae’n bosibl y bydd gofyn i chi chwilio am sillafiadau gwahanol i ddod o hyd i gofnodion perthnasol. Wrth chwilio am enw personol, fe’ch cynghorir i chwilio am gyfenw yn unig.

Gallwch hefyd chwilio am ran o air sy’n dod o flaen neu ar ôl nod-chwiliwr i ehangu’ch chwiliad: e.e. bydd Indi* yn dod o hyd i gofnodion sy’n cynnwys y geiriau India, Indian, Indies ac ati.

Gweler “Beth sy’n chwiliadau derbyniol” am fwy o wybodaeth am chwilio’r gronfa ddata.

Pam na allaf weld lluniau o’r dogfennau neu’r arteffactau yn y catalog?
Yng nghasgliadau’r Gwasanaeth Amgueddfeydd, mae gan rai cofnodion ffotograffau’n atodedig ac rydym yn gobeithio cael mwy o’r rhain. Yng nghasgliadau’r Swyddfa Gofnodion, mae’r catalog yn cynnwys disgrifiadau ysgrifenedig o’r dogfennau yn ein harchif ac nid delweddau digidol o’n casgliad. Gydag amser, gobeithiwn ychwanegu lluniau ar y gronfa ddata. Mae oriel ar ein gwefan sy’n cynnwys lluniau dethol o’n casgliadau.

Powered by CalmView© 2008-2020