Click here to skip to main content.
 

Please note: When ordering documents from Flintshire Record Office please provide the 'Finding No.' for each item.

Sylwch: Wrth archebu dogfennau o Archifdy Sir y Fflint bydd gofyn i chi ddarparu 'Rhif Lleoli' pob eitem.

Welcome to the online catalogue for the collections of Flintshire Record Office and Flintshire Museums Service.


Flintshire Record Office
Flintshire Record Office collects and makes available for research documents that relate to the county of Flintshire, dating from the 13th century to the present day. This covers the area within the old (pre-1974) county boundaries, including the "detached" part of Flintshire that was transferred to Wrexham Unitary Authority.

We also collect material relating to the new county of Flintshire, created in 1996.

The catalogue includes both collection level descriptions about the majority of our holdings and the accompanying detailed catalogues of many of these collections. Each collection/fonds level description gives a summary of content as well as information about historical context and background. The catalogue also includes our local studies library collection.

Please note that this catalogue is a work in progress, and complete coverage won't be achieved for some time yet. You may therefore wish to use this in conjunction with our old online indexes which we are keeping on our website at least until this new catalogue is completed.

If you would like to view any item in our collection please contact us on 01244-532364 or email us


Flintshire Museums Service
We collect artefacts relating to the County of Flintshire as it currently stands. We have two museums in Mold and Buckley, situated in the Libraries, as well as a reserve store. The majority of items in our collections are included in this online catalogue. It also includes artefacts held at Greenfield Valley Heritage Park, which is run by Greenfield Valley Trust. Some item records include photographs and we plan to increase the number of these.

If you wish to view an item which is not on display please contact the Principal Museums Officer on 01352 704409, museums@flintshire.gov.uk. For artefacts at Greenfield Valley, please contact 01352 714172, info@greenfieldvalley.com

Croeso i gatalog ar-lein casgliadau Swyddfa Gofnodion Sir y Fflint a Gwasanaeth Amgueddfeydd Sir y Fflint.


Swyddfa Gofnodion Sir y Fflint
Mae Swyddfa Gofnodion Sir y Fflint yn casglu dogfennau sy'n ymwneud â Sir y Fflint ac yn sicrhau eu bod ar gael i’w hymchwilio. Maent yn dyddio’n ôl i’r 13eg ganrif hyd heddiw. Maent yn cwmpasu ardal o fewn terfynau’r hen sir (cyn 1974), gan gynnwys y rhan honno o Sir y Fflint a drosglwyddwyd i Awdurdod Unedol Wrecsam.

Rydym hefyd yn casglu deunydd o’r rhan honno o Sir Clwyd (1974-1996) sy’n cyfateb i’r hen Sir y Fflint; a deunydd yn ymwneud â’r Sir y Fflint newydd, a grëwyd yn 1996.

Mae’r catalog yn cynnwys disgrifiadau ar lefel casgliadau am y mwyafrif o ddaliadau a’r catalogau manwl sy’n cyd-fynd â nifer o’r casgliadau hyn. Mae pob disgrifiad ar lefel casgliadau/fonds yn rhoi crynodeb o’r cynnwys yn ogystal â gwybodaeth am y cyd-destun a’r cefndir hanesyddol. Mae’r catalog hefyd yn cynnwys casgliad ein llyfrgell astudiaethau lleol.

Sylwch fod y catalog hwn yn waith sy’n mynd rhagddo ac ni fydd wedi’i gwblhau am dipyn mwy o amser. Gan hynny, mae’n bosibl y byddwch am ei ddefnyddio ar y cyd â’n hen fynegeion ar-lein a gedwir ar ein gwefan nes bo’r catalog newydd hwn wedi’i gwblhau o leiaf.

Os hoffech weld unrhyw eitem yn ein casgliad, ffoniwch ni ar 01244-532364 neu llenwch ein neu anfon e-bost


Gwasanaeth Amgueddfeydd Sir y Fflint
Rydym yn casglu arteffactau sy’n ymwneud â’r Sir y Fflint bresennol. Mae gennym ddwy amgueddfa; un yn llyfrgell yr Wyddgrug a’r llall yn llyfrgell Bwcle, yn ogystal â storfa gadw. Mae mwyafrif yr eitemau yn ein casgliadau yn cael eu cynnwys yn y catalog hwn ar-lein. Mae hefyd yn cynnwys arteffactau a gedwir ym Mharc Treftadaeth Dyffryn Maes Glas, a redir gan Ymddiriedolaeth Dyffryn Maes Glas. Mae rhai cofnodion yn cynnwys ffotograffau ac rydym yn bwriadu cynyddu niferoedd y rhain.

Os hoffech weld eitem nad yw’n cael ei arddangos, cysylltwch â’r Prif Swyddog Amgueddfeydd ar 01352 704409, museums@flintshire.gov.uk. Am arteffactau yn Nyffryn Maes Glas, ffoniwch 01352 714172, info@greenfieldvalley.com 

Powered by CalmView© 2008-2020